รายงานวิจัย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร สถานีตำรวจโพธิ์กลาง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร สถานีตำรวจโพธิ์กลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการศึกษาและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุและหามาตรการ/ วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการ จัดประชุม ประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่ จัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร ประชุมประเมินผล ประชุมเสวนาในบริษัทห้างร้านเอกชน และสรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงาน พบว่า สามารถสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนาระบบการเรียนรู้และองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดในด้านความปลอดภัยทางถนน ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจจราจร เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร สร้งจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน