รายงานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีศึกษา : โรงเรียนมหิศราธิบดีและวิทยาลัยนครราชสีมา

โครงการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีศึกษา : โรงเรียนมหิศราธิบดีและวิทยาลัยนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษา นำมาวิเคราะห์ประกอบการวางแผนการดำเนินงานในสถานศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิด R&D เริ่มจากข้อมูลอุบัติเหตุของสถานศึกษา โดยแกนนำนักเรียนเป็นผู้เก็บข้อมูล รวบรวมนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ นำเสนอกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา แกนนำนักเรียนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดให้สำเร็จตามเป้าหมาย และนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลังการดำเนินกิจกรรมมาประเมินผลปรับปรุงกิจกรรมให้ดีขึ้นต่อไป และกิจกรรมนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่แกนนำนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันประเมินผล พัฒนากิจกรรม จึงจะทำให้เกิดความเป็นเจ้าของ ๆ โครงการ และความยั่งยืนของโครงการฯ