รายงานวิจัย

โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน

โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในชุมชนให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน และสร้างระบบป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และเพื่อพัฒนาบุคลากร แกนนำ / เยาวชน / วินมอเตอร์ไซค์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติภัยและพัฒนางานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีการจัดประชุม กิจกรรมรณรงค์ ค้นหาจุดเสี่ยง พัฒนาระบบ EMS ในหมู่บ้านและเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจราจรและนำเสนอให้ประชาชนได้ทราบ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ อัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงขึ้นจาก 60% เป็น 90% ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยมีการตักเตือนผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หลังจากดำเนินโครงการไม่พบการเกิดอุบัติจราจรในพื้นที่ และมีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นถนนปลอดภัยต้นแบบ