รายงานวิจัย

โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

ปี 2551 มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดภูเก็ต โดยสร้างความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต มีการประชุมหาวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร (Dead case conference) สร้างทีมพี่เลี้ยง เครือข่าย การใช้ข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุร่วมกับการสำรวจพื้นที่มาวางแผนและกำหนดเป้าหมายเป็นปัจจัยนำเข้าสู่การแก้ไขปัญหา โดยเน้นมาตรการการแก้ไขปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมหรือจุดเสี่ยง ที่สามารถแก้ไขด้วยทรัพยากรและความร่วมมือของภาคีเครือข่าย มอบหมายหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมด้านวิศวกรรมจราจร และด้านอื่นๆเช่นการ

บังคับใช้กฎหมาย และการแพทย์ฉุกเฉินเป็นต้น จากการติดตามและประเมินผล พบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลงร้อยละ 23.0 เมื่อเทียบกับปี2550

โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต วงรอบที่ 2 เพิ่มภาคีเครือข่ายเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูล Injury surveillance(IS) ข้อมูลจากศูนย์วิทยุตำรวจ ข้อมูลจากศูนย์โทรทัศน์วงจรปิด ข้อมูลจากการสำรวจความเร็วรถและผิวถนน มาพัฒนาแผนปฏิบัติงาน เช่น การเพิ่มความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย ออกแบบและปรับปรุงวิศวกรรมจราจรเพื่อลดความเร็วของรถ สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านป้องกันอุบัติเหตุจราจร การประชาสัมพันธ์สร้างกระแสและความตระหนักของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร การจัดการความรู้ เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2552 มีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 9.1 และ 30.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 และ 2550 ตามลำดับ

การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ต เริ่มจากการสร้างภาคีเครือข่ายด้วยการใช้ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมาเป็นจุดเชื่อมหรือเริ่มต้น ส่วนสำคัญประกอบด้วย ทีมพี่เลี้ยง ความมีส่วนของเครือข่าย การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ รูปแบบฯนี้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลงได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่น ทั้งนี้จะขึ้นกับบริบท เป้าหมาย และศักยภาพของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่