รายงานวิจัย

โครงการจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงภัยบนทางหลวงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย

โครงการจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงภัยบนทางหลวงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบชั้นข้อมูลอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย และ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เชียงราย ถึง อำาเภอแม่จัน เพื่อนำเข้าข้อมูลอุบัติเหตุและจัดทำแผนที่ข้อมูล GIS ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย และ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เชียงราย ถึง อำเภอแม่จัน และเพื่อแสดงตำแหน่งและจำแนกระดับความอันตรายบนทางหลวงในช่วงโครงการ โดยการวิเคราะห์ชั้นข้อมูลพร้อมจัดทำแผนที่ข้อมูล GIS : Geographic Information System (สารสนเทศภูมิศาสตร์) และแสดงบริเวณอันตรายตามช่วงพิจารณา ของทางหลวงหมายเลข 1 ตอน(เชียงราย – แม่จัน) โดยการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและบันทึกภาพเคลื่อนไหวจุดที่เกิดอุบัติเหตุรวมถึงภาพอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดแปลงเป็นข้อมูล GIS แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล GIS ในรูปแบบแผนที่ โดยการแบ่งลักษณะเป็นช่วงอันตราย( Black Section) และจุดอันตราย (Black Spot) นำข้อมูลที่ได้นำเสนอให้กับชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขป้องกัน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ หลังการประชุมเทศบาลนางแล และเทศบาลบ้านดู่ได้จัดทำโครงการ “ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันภัยบนท้องถนน” โดยให้แต่ละชุมชน วิเคราะห์ เก็บข้อมูลในพื้นที่ และสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัยในชุมชน หาวิธีการแก้ไขต่อไป