รายงานวิจัย

โครงการประเมินรูปแบบการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่

โครงการประเมินรูปแบบการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินรูปแบบการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ ในจังหวัดภูเก็ต และกระบี่ ในด้านบริบท (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยพบว่าการใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สาเหตุการตายของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสามารถเป็นจุดเริ่มต้นหรือกระตุ้นให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯให้เห็นความสำคัญของการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และใช้ข้อมูลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้ โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ ผู้ประสานงานหลักที่ต้องมีความต่อเนื่อง มีบทบาทหน้าที่ด้านบริหาร มีงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ เน้นการใช้รูปแบบไม่เป็นทางการและข้อมูลวิชาการ เชื่อมภาคีทุกระดับ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม