รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดสุรินทร์

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการด้านการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของจังหวัด เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและปัจจัยของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเชิงลึก และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ไปนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดสุรินทร์อย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการจัดประชุมคณะทำงาน การเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการเสียชีวิต การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีประชุมอำเภอเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา และประเมิน ทบทวน สรุปผลงาน จนนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการจัดการความปลอดภัยทางถนน