รายงานวิจัย

โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสอจร.4 ภาคอีสานเพื่อสร้างการเชื่อมประสานการทำงานวิชาการระหว่างคนทำงานในพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำไปสู่การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบข้อมูลอุบัติเหตุ การพัฒนางานวิจัยและความรู้สำคัญ รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนบทเรียนในเครือข่ายความรู้ระดับพื้นที่ให้เป็นแนวทางการวางยุทธศาสตร์การทำงานความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมในการดeเนินงานประกอบด้วย การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนในระดับภาคอีสานและจังหวัด การเสริมสร้างกระบวนการค้นหา ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาคอีสาน รวมทั้งการขยายผลบทเรียนดีๆไปสู่พื้นที่อื่นๆ และการสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์งานวิจัย และสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาในประเด็นสำคัญในระดับภาคอีสาน

จากการดำเนินโครงการทำให้ได้แนวทางการพัฒนาเรื่องการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นที่สามารถนำไปอ้างอิงและวางแผนการดำเนินงานในระดับจังหวัด ได้ชุดความรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถน ในชุมชน โรงเรียน และการใช้ข้อมูลสืบสวนเชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น และได้กรอบการทำงานเกี่ยวกับวิจัย และการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุระดับพื้นที่จังหวัดและภาค ดังนั้นควรส่งเสริมความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ พี่เลี้ยงสอจร.ภาคอีสาน ภาคีคนทำงาน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้ การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีการวางตามเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของประเทศ จังหวัด และองค์กรอย่างชัดเจนต่อไป