รายงานวิจัย

โครงการชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านวรารักษ์ จังหวัดปทุมธานี

โครงการชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านวรารักษ์ จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติที่จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลฐาน เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจราจร และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านวรารักษ์และชุมชนใกล้เคียง และเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนนของคนในชุมชน โดยการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตบริการบ้านหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีจากสถานีตำรวจภูธร อ.คลองหลวง สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและศูนย์ข้อมูล อปพร.บ้านหมู่ 2 และจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน