รายงานวิจัย

โครงการสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเลย

โครงการสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการด้านการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของจังหวัด เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและปัจจัยของการเสียชีวิต รวมทั้งอุบัติเหตุที่มีมูลค่าความสูญเสียสูง จากอุบัติเหตุจราจรในเชิงลึกและเชิงคุณภาพ และเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันและใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างเป็นรูปธรรม โดยการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย การลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ การสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ การประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ การจัดประชุมนำเสนอผลเชิงนโยบายแก่คณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเลย เพื่อพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่อไป และประเมิน ทบทวน ถอดบทเรียน จัดทำสื่อ เอกสารสรุปผลงานเพื่อสื่อสารแก่ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่แก่สาธารณชนในพื้นที่ และสื่อต่างๆ