รายงานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษาที่สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลำปาง (ระยะที่ 2)

เนื่องจากการดำเนินโครงการศึกษาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปางในระยะที่ 1 สามารถนำไปขยายผลได้และมีความเห็นว่าควรให้มีการจัดทำโครงการต่อเนื่องเพื่อขยายไปสู่โรงเรียนอื่น ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษาที่สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลำปาง (ระยะที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียนต้นแบบ นำผลการดำเนินการโครงการระยะที่1 มาวิเคราะห์และนำสู่การพัฒนาด้านพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร/การบาดเจ็บในสถานศึกษาลดลง สามารถนำไปเผยแพร่ในครอบครัวและ ชุมชน เพื่อขยายการจัดทำหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นและมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เยาวชนเกิดความตระหนัก และลดพฤติกรรมเสี่ยง ในด้านการใช้รถใช้ถนน

ผลการดำเนินงานสามารถขยายหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบูรณาการสาระวิชาหลักเพิ่มในโรงเรียนจ.ลำปางอีก 5 แห่งโดยปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน และหลังจากมีการสอนให้ความรู้แก่เด็กด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องประกอบกับมีกิจกรรมเสริมให้เด็กได้ทำและมีการจัดเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถและมีการสะท้อนความคิดความรู้สึกของเด็ก เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ด้านการใช้รถใช้ถนนของเด็กและผู้ปกครองมีแนวโน้มลดลง เด็กสนุกกับการเรียน/กิจกรรมที่ได้ทำ สามารถนำความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องไปเล่าต่อให้บุคคลรอบข้างและขยายสิ่งที่ได้นับสู่ชุมชนต่อไป