รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดพิจิตร

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และข้อมูลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชิวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนของจังหวัด กระบวนการดำเนินงานได้แก่ การลงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในเชิงลึก การค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่เพื่อนำมาศึกษาหาแนวทางแก้ไข การนำเสนอเชิงนโยบายให้กับคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยทางถนนของจังหวัด การนำเสนอผลการดำเนินการให้กับผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในท้องถิ่นของตนเอง

จากการดำเนินโครงการพบว่าสถิติของอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ส่วนราชการและท้องถิ่น ชุมชน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและถูกทาง และจากวิเคราะห์หาสาเหตุในเชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการนี้พบว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นนั้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ความรีบร้อนขาดความระมัดระวังและเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและการไม่มีวินัยจราจรของผู้เสียชีวิตเอง เช่น การเดิน วิ่งหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถยนต์ในระยะกระชั้นชิด การขับขี่ย้อนศร  การขับขี่ฝ่าไฟแดง  การใช้ความเร็วเกินพอดีในสภาวะแวดล้อมไม่ปกติ  เมาสุราขณะขับขี่และหลับใน เป็นต้น ในส่วนของจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากนั้นจะเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆ  เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุการจราจรได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยงซ้ำซากเหล่านั้น อาทิเช่น การตั้งจุดตรวจประจำ การปรับปรุงพื้นผิวถนน การขยายไหล่ทาง การตีเส้นแบ่งช่องทาง การเพิ่มแสงสว่างตลอดจนการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนและป้ายเตือนตามเส้นทางต่างๆ  เป็นต้น   

ข้อเสนอแนะ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรที่จะมีการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง พร้อมกับการให้ความรู้กับประชาชนและเครือข่ายให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้น ตลอดจนให้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุระหว่างขับขี่อยู่ตลอดเวลา