รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดน่าน

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดน่าน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานเครือข่ายในการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการบูรณาการจัดเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 จำนวน 9 เดือน ๆ ละ 3 ราย หรือรายที่น่าสนใจ รวม 27 ราย โดยจัดเก็บข้อมูล ศึกษาปัญหา สาเหตุและปัจจัยของการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเชิงลึกครอบคลุมทั้งพื้นที่ในจังหวัดน่าน และนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บมาศึกษาวิเคราะห์สรุป และนำเสนอสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่านทราบ เพื่อพิจารณานำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบต่อไป