รายงานวิจัย

โครงการศึกษาความเหมาะสมของโทษและการลงโทษของศาลในคดีความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา

โครงการศึกษาความเหมาะสมของโทษและการลงโทษของศาลในคดีความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อทำการรวบรวมคำพิพากษาของศาลจากคดีความผิดฐาน “ขับรถขณะมึนเมาสุรา” ในเรื่องของการพิจารณาวินิจฉัยการกระทำความผิด การใช้ดุลพินิจในการลงโทษ ตลอดจนมาตรการเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมภายใต้ภาระหน้าที่ของศาล และทำการสังเคราะห์เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้และทำการเผยแพร่ให้กับศาลและหน่วยงานด้านความยุติธรรมต่างๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ 2)เพื่อศึกษาทัศนคติและมุมมองของผู้พิพากษาต่อการบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ” พร้อมทั้งนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างการรับรู้ และแนวทางปฏิบัติในการกำหนดโทษและการลงโทษ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3)เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาทำการพิจารณาและสังเคราะห์เข้ากับหลักทฤษฎีการกระทำความผิดทางอาญาและการลงโทษผู้กระทำความผิด รวมทั้งหลักการดำเนินคดีอาญาและวิธีพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาล อันจะเป็นการตรวจสอบว่าคดี “ความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา” ควรที่จะมีการกำหนดโทษและกำหนดวิธีการดำเนินคดีรวมทั้งวิธีการพิจารณาคดีอย่างไรจึงจะเหมาะสมและสามารถสร้างนิติสภาวะที่เป็นการยอมรับในจิตใจของผู้ที่มีเงื่อนไขที่จะกระทำความผิด