รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผู้ปกครองร่วมใจลดอุบัติเหตุบนถนน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผู้ปกครองร่วมใจลดอุบัติเหตุบนถนน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสองคอน 2)เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต.ท่าสองคอน 3)เพื่อทบทวนองค์ความรู้ สร้างแกนนำให้นักเรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ มีความตระหนักรู้ในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้กับนักเรียนบ้านท่าสองคอน โดยมีการศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป้าหมาย นำข้อมูลที่พบมาประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนองค์ความรู้ สร้างแกนนำเยาวชน และประเมินผล ปรับปรุงกระบวนการและบูรณาการใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุบนถนน

จากการทำกระบวนการทำให้ทราบปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนและได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน โครงการมีข้อเสนอแนะดังนี้ โรงเรียนควรให้ความสำคัญในการให้ความรู้และกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจร สำนักงานสาธารณสุขและหน่วยงานสาธารณสุขควรสนับสนุนการทำกิจกรรมด้านการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรจัดทำแผนสนับสนุนงบประมาณให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน ชุมชนควรให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร และควรขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้รถโรงเรียน หรือใช้รถสาธารณะในการเดินทาง รวมถึงกลุ่มที่มีการใช้รถทางการเกษตรด้วย