รายงานวิจัย

โครงการวิจัยการจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี

โครงการวิจัยการจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการลดปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณโรงเรียน ตลอดจนเสนอแผนการแก้ไขและป้องกัน 2)เพื่อให้การสัญจรของคนเดินเท้าและยานพาหนะบริเวณโรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 3)เพื่อให้โรงเรียนมีแผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 4)เพื่อให้บริเวณโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งความปลอดภัยสำหรับชุมชนอื่นทั่วประเทศ 5)สร้างความมั่นใจในภาครัฐที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน

โดยการศึกษาข้อมูลการจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน ได้แก่ อัตราความเร็วจราจรเฉลี่ยบริเวณโรงเรียน ช่วงห่างระหว่างรถที่เพียงพอให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอันตรายบริเวณโรงเรียน และพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของผู้สัญจร การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนคนข้ามถนนที่ใช้สะพานลอยและที่ไม่ใช้สะพานลอย การวิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างรถที่เพียงพอให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย การวิเคราะห์ความเร็วโดยใช้วิธีความเร็วเฉพาะจุด จนได้กลไกการพัฒนาความรู้และสร้างความปลอดภัยบริเวณเขตโรงเรียนทั้งด้านวิศวกรรม ด้านการรณรงค์ให้ความรู้ ด้านการบังคับใช้กฎระเบียบ และด้านการประเมินผลการเรียนรู้