รายงานวิจัย

โครงการศึกษาค่าความเสียดทานของผิวทางที่มีผลต่อความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา : ผลกระทบของน้ำเมือกปลาบนถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการศึกษาค่าความเสียดทานของผิวทางที่มีผลต่อความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา : ผลกระทบของน้ำเมือกปลาบนถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบของน้ำเมือกปลาที่ไหลลงสู่ผิวถนนที่มีต่อค่าความเสียดทานของผิวทาง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความลื่นของถนนและโอกาสที่อาจเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเปรียบเทียบค่าความเสียดทานของผิวทางในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมือกปลาและค่าความเสียดทานที่ได้ระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผิวถนน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และนำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด

จาการทดสอบพบว่าสภาพผิวถ.พระราม 2 มีค่าความเสียดทานต่ำกว่ามาตรฐานและมีแนวโน้มที่ค่าความเสียดทานจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการสะสมของน้ำเมือกปลาบนผิวทางเพิ่มมากขึ้น คณะผู้วิจัยเสนอการแก้ไขปัญหาค่าความเสียดทานที่ลดลงของถ.พระราม 2 จากการรั่วไหลของน้ำเมือกปลา โดยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นจะมุ่งเน้นไปยังการกำจัดน้ำเมือกปลาออกจากผิวทาง สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะมุ่งเน้นไปยังการป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของน้ำเมือกปลาลงสู่ผิวถนนซึ่งทำได้ 2 วิธี ได้แก่ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของรถบรรทุกของตนเอง และการเข้มงวดในการจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐ