รายงานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนที่ชี้ทิศการวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนที่ชี้ทิศการวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้มีทิศทางและประเด็นการวิจัยที่ชัดเจนที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 และปฏิญญามอสโกและองค์การสหประชาชาติซึ่งกาหนดให้ปี 2553-2563 เป็น "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน" โดยแผนที่ชี้ทิศนี้มีกรอบระยะเวลา 10 ปี โดยการรวบรวมและศึกษานโยบาย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนทั้งต่างประเทศและในประเทศ นำไปวิเคราะห์การใช้ประโยชน์และช่องว่างความรู้ การกำหนดประเด็นและโจทย์วิจัยที่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียสำคัญ ได้แก่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ และนักวิชาการในแต่ละกลุ่มประเด็นวิจัย