รายงานวิจัย

โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลผู้ป่วยใน (12แฟ้ม) ข้อมูลระบบประกัน และข้อมูลมรณบัตรไปใช้ประโยชน์

ระบบข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยุทศาสตร์การดำเนินงานต่างๆ การจัดทำแผนงาน โครงการที่ดีนั้น จะต้องอาศัยข้อมูล สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ที่สามารถมองเห็นแนวโน้มความรุนแรงของปัญหา ทำให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลผู้ป่วยใน (12แฟ้ม) ข้อมูลระบบประกัน และข้อมูลมรณบัตรไปใช้ประโยชน์ จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจากฐานข้อมูลผู้ป่วย ชุดข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล 12 แฟ้ม จากฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ประกันสังคม และข้อมูลจากมรณบัตร และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สำหรับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ