รายงานวิจัย

รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2553

รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย  พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่สำคัญ สู่การเรียนรู้ร่วมกันของสาธารณชนและภาคีเครือข่าย และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงทางนโยบาย (Policy debates) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมถึงระบบติดตามกำกับและประเมินผลในระดับประเทศ (Monitoring and Evaluation: M&E) ในเรื่องอุบัติเหตุทางถนน โดยการนำเสนอ 11 ตัวชี้วัดความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ 1) การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 2) ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน 3) อุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล 4) กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บ 5) เมาแล้วขับ 6) การใช้อุปกรณ์นิรภัย 7) การใช้ความเร็ว 8) การคมนาคมขนส่งทางถนน 9) การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 10) ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 11) จุดอันตรายและจุดเสี่ยงบนถนน การเจาะลึกสถานการณ์ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ อุบัติเหตุทางถนนกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุเนื่องจากความเร็ว สภาพอันตรายข้างทางและอุบัติเหตุทางถนน ความเสมอภาคในการเดินทางและปัญหาอุบัติเหตุจราจร บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการสรุปกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่สำคัญในรอบปี พ.ศ.2552-2553 

รายงานฉบับสมบูรณ์ : http://issuu.com/roadsafetythailand/docs/acc_53010