รายงานวิจัย

รายงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องอุบัติเหตุจราจรพลังเครือข่ายสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน:Partnership for Decade of Action for Road Safety เขตภาคเหนือ

รายงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องอุบัติเหตุจราจรพลังเครือข่ายสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน:Partnership  for  Decade  of  Action  for  Road  Safety  เขตภาคเหนือ เป็นการสรุปผลการสัมมนาวิชาการ เรื่องอุบัติเหตุจราจรพลังเครือข่ายสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน:Partnership  for  Decade  of  Action  for  Road  Safety  เขตภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายคนทำงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการอุบัติเหตุทางถนน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเด็น “ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน” 2) เพื่อเชื่อมโยงและขยายภาคีเครือข่ายคนทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดมีภาคีเครือข่ายใหม่ 3) เพื่อพัฒนาบทบาททีม สอจร. ภาค และภาคีเครือข่ายคนทำงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในด้านวิชาการ รูปแบบกิจกรรมได้แก่ 1) การเสวนาทางวิชาการ 2) การนำเสนอและประกวดผลงาน 3) นิทรรศการ 4) กิจกรรมสนามสาธิตการขับขี่ปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสัมมนาอยู่ในระดับดี และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรเน้นที่ผู้นำ/การจัดการบริการในท้องถิ่น เป็นนวัตกรรมและงานวิจัยนำสู่การปฏิบัติจริง ทำอย่างไรให้เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยได้จริง นำเสนอผลงานของ อปท.ที่เป็นตัวอย่างที่ดี และด้านรูปแบบควรให้ผู้สัมมนามีส่วนร่วมให้มากขึ้น