รายงานวิจัย

โครงการการศึกษากระบวนการและการบริหารจัดการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการการศึกษากระบวนการและการบริหารจัดการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีคิดและกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ โครงการ 3 ซ:จันทบุรี สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 โครงการตัวแบบการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100% สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และโครงการบูรณาการทีมงานจังหวัดสงขลาเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้ระบบการสืบสวนอุบัติเหตุ สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9