รายงานวิจัย

โครงการรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเป็นการทำงานในระยะที่ 1 มีเป้าหมายที่เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด โดยการจัดทำข้อมูลความรู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาและพัฒนาศักกภาพแกนนำ Change Agent และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งพัฒนาให้เกิดระบบการจัดการฐานข้อมูลต้นแบบเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลป่าสัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในระดับตำบล

ผลจากการดำเนินโครงการเกิดการรวมตัวและร่วมมือกันของหน่วยงาน องค์กร และชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในประเด็นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งการรับรู้ผ่านการจัดเวทีในประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันได้เกิดโครงการวิจัยอีก 3 โครงการ

สำหรับเป้าหมายของการเคลื่อนงานในระยะที่ 2 จะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง 3 โครงการวิจัย ในบทบาทของพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ (Change Agent) ด้วยกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยจะเป็นการทำงานที่ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ป่าสักและในระดับจังหวัด การสังเคราะห์ข้อมูลของโครงการวิจัย และใช้ประโยชน์จากการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การผลักดันประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงาน 3 ปี ของ อบต.ป่าสัก นอกจากนี้การทำงานวิจัยในระยะที่ 2 จะนำเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ไปขับเคลื่อนผ่านสื่อต่างๆ เช่น การเขียนบทความ เว็บไซด์ เรื่องเล่า หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยสู่สาธารณะ และนำเอาผลจากการทำงานวิจัยประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ตำบลป่าสักไปขยายผลสู่ตำบลอื่นๆ ในจังหวัดลำพูนต่อไป