รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนตามกรอบองค์การสหประชาชาติ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนตามกรอบองค์การสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางถนนของนักวิชาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน และเพื่อนำแนวทางที่ได้จากการประชุมในต่างประเทศ มาประยุกต์เข้ากับแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยการการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนตารมกรอบองค์การสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2554 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ