รายงานวิจัย

โครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจำทาง : การกำหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ

โครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจำทาง : การกำหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถโดยสารประจำทางในไทยและต่างประเทศ นำเสนอกรณีศึกษาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดดภัย ทั้งในส่วนของการกำหนดมาตรฐานและกลไกการกำกับดูแลมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการประกอบการรถโดยสารประจำทาง ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารประจำทาง การวิเคราะห์มาตรฐานความปลอดภัยของรถในประเทศไทย กลไกการบังคับใช้และการตรวจสภาพรถโดยสารตามคาบเวลา และการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัย ข้อมูลการบริหารจัดการด้ายความปลอดภัยของผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจำทางเป็น 5 ประเด็น ได้แก่

  1. มาตรฐานของตัวรถ
  2. การตรวจสภาพรถ
  3. ความพร้อมของยานพาหนะสำหรับการขับขี่บนท้องถนน
  4. การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
  5. ความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง