รายงานวิจัย

การสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำด้านความปลอดภัยทางถนนในตำบล สร้างชุดความรู้ในการจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเสนอแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนและขยายผลไปสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับตำบล

การศึกษาครอบคลุมด้าน คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อมใน 7 พื้นที่ ได้แก่ 1)เทศบาลตำบลเชียงคาน จ.เลย 2)อบต.หนองหญ้าปล้อง จ.เลย 3)อบต.โพนทอง จ.ชัยภูมิ 4)อบต.โนนสูง จ.อุดรธานี 5) อบต.สวนหม่อน จ.ขอนแก่น 6)อบต.แคนเหนือ จ.ขอนแก่น 7)อบต.ป่าปอ จ.ขอนแก่น