รายงานวิจัย

เวทีสื่อมวลชน อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น (ภาคอีสาน)

การจัดเวทีสื่อมวลชน อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น (ภาคอีสาน) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสื่อมวลชนที่ทำงานด้านอุบัติเหตุในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งจะส่งผลให้การรายงานข่าวอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะนำไปสู่การทำงานเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนในระดับพื้นที่และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสื่อมวลชนได้ให้ข้อสังเกตเรื่องข้อจำกัดในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะนโยบายหลักจากสื่อส่วนกลาง รวมถึงการเข้าถึงนักวิชาการและข้อมูลที่สนับสนุนการสื่อสารข่าวอุบัติเหตุ