รายงานวิจัย

โครงการศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย

โครงการศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีคิด การให้คุณค่า ความหมายต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแกนนำและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการองค์ความรู้ 3) เพื่อศึกษาการอำนวยความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย 4) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา ตรังและพัทลุง โดยมุ่งเน้นกระบวนการซึ่งดำเนินงานโดยมีตำรวจเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน แต่ทั้งนี้มีความจำเป็นต้องมีภาคีภาคส่วนอื่นซึ่งไม่ใช่ตำรวจเป็นกลุ่มแกนนำที่สำคัญที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินการของตำรวจในพื้นที่ตลอดกระบวนการในบทบาทของฝ่ายอำนวยการมากกว่าบทบาทของผู้เยี่ยมติดตามโครงการแต่เพียงเท่านั้น

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : http://issuu.com/roadsafetythailand/docs/acc_54022