รายงานวิจัย

โครงการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยรถเพื่อการทัศนาจรสำหรับสถานศึกษา พื้นที่นำร่องจังหวัดนครราชสีมา

โครงการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยรถเพื่อการทัศนาจรสำหรับสถานศึกษา พื้นที่นำร่องจังหวัดนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยรถทัศนศึกษาของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนระบบกำกับติดตามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐษนที่กำหนด 2) ศึกษาสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถทัศนาจรของสถานศึกษา และ 3) จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยรถทัศนศึกษา และแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ทั้งนี้โครงการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนา “คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสำหรับสถานศึกษา” ขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจมาประกอบ เพื่อให้สถานศึกษานำคู่มือฯ ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง