รายงานวิจัย

รายงานวิชาการห้องย่อย “พลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย”

รายงานวิชาการห้องย่อย “พลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย” งานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 10 “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ : Time for Action” วันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

มีการเสวนาโดยตัวแทนภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน ในหัวข้อเรื่อง

  1. ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 
  2. ศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน และเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรถโดยสาร
  3. ความจำเป็นที่ต้องมีกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสาร

จากการเสวนาทำให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การต่อยอดงานในอนาคต ดังนี้

  1. รถตู้ไม่ควรใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะ ควรใช้รถโดยสารขนาดกลางแทน
  2. รถโดยสาร 2 ชั้นไม่ควรนำมาใช้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางอันตราย (ภาคเหนือที่มีภูเขาสลับซับซ้อน)
  3. ผลักดันและบังคับใช้กฎหมายการใช้เข็มขัดนิรภัยในรถตู้และรถโดยสารทางไกล
  4. บังคับใช้กฎหมายจำกัดความเร็วรถยนต์โดยสารสาธารณะอย่างจริงจัง
  5. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวัง การร้องเรียนและชดเชยความเสียหาย
  6. ควรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการเข้าไปกำกับดูแลด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะให้มากขึ้นทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
  7. ยกระดับเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ต้องพิจารณาที่ความรุนแรงของการละเมิดมากกว่าหลักฐานานุรูป