รายงานวิจัย

โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก)

ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้นและเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจึงได้สนับสนุนโครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก) ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี และ จ.สุรินทร์ ดำเนินการใน 17 อำเภอ 73 ตำบล เพื่อศึกษากระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อศึกษาการใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษาตำบลบนถนนสาย 24

จากการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังดำเนินการตั้งจุดบริการ ซึ่งไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา แต่มีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มมีการทำงานกับภาคประชาสังคม และมีการนำกระบวนการวางแผนและสรุปบทเรียนมาใช้ แต่ยังไม่มีกิจกรรมใหม่ๆหรือกิจกรรมเชิงรุกเกิดขึ้นมากนักเนื่องจากบุคลากรของท้องถิ่นยังต้องการการหนุนเสริมด้านวิทยากร ชุดความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ และชุดความรู้เชิงกระบวนการจากภายนอก เพื่อให้ได้เครื่องมือ แนวคิด วิธีการใหม่ๆในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนทั้งในและนอกช่วงเทศกาล ดังนั้นภาครัฐตั้งแต่ระดับจังหวัด/อำเภอ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงรุก และกระบวนการ P-D-C-A การสั่งการจากส่วนกลาง ควรเป็นการสั่งการเป็นการให้ความรู้เชิงกระบวนการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ควรมีการวางแผนสำหรับการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี มีการตั้งคณะทำงาน /กลุ่มแกนในการทำงานเรื่องนี้อย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือทั้งจากในและนอก โครงสร้างการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีฐานคิดในการจัดการปัญหาเชิงพื้นที่ มีการเตรียมคณะทำงาน การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำแผน การดำเนินงานตามแผน และสรุปบทเรียน