รายงานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดของประเทศไทย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดของประเทศไทย และศึกษา วิเคราะห์ ประเมินพฤติกรรมการขับขี่รถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด โดยพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัย (Check list) เพื่อมาใช้ประเมินความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาหลักเกณฑ์และคู่มือในการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด ซึ่งมี

  1. รายการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะก่อนการเดินทาง ได้แก่ 1) การตรวจสอบสภาพภายนอกของตัวรถโดยสารสาธารณะ 2) การตรวจสอบสภาพภายในของตัวรถโดยสารสาธารณะ 3) การตรวจสอบเครื่องยนต์/ระดับน้ำหรือน้ำมันต่างๆ และ 4) การตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ
  2. รายการประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณธะก่อนการเดินทาง ได้แก่ 1) ความพร้อมทั่วไป 2) ประสบการณ์การขับขี่ที่ผ่านมา และ 3) การเตรียมขับรถ

รายการประเมินพฤติกรรมระหว่างการขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ 1) การขับขี่ทั่วไป 2) การใช้ความเร็วอย่างไม่เหมาะสมเกินกว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนด 3) การเลี้ยว/การเปลี่ยนช่องจราจร 4) การหยุด/การแซง และ 5) การขับขี่อย่างไม่ระวัง