รายงานวิจัย

โครงการศึกษาเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย”

โครงการศึกษาเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการณีเมาแล้วขับ บทลงโทษตามกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้ของประเทศ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย

ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการกำหนดระดับแอลกอฮอล์ของไทยค่อนข้างมีความเหมาะสม แต่อัตราค่าปรับและอัตราโทษกรณีปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในไทยถือว่ายังน้อย กฎหมายไทยยังไม่กำหนดโทษตามปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือกและจำนวนครั้งที่กระทำผิด ผู้ที่ “ดื่มหนัก” กับ “ดื่มน้อย” หรือ “ทำผิดบ่อย” และ “ทำผิดครั้งแรก” จะได้รับโทษเท่ากัน และปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเรื่องความปลอดภัยในการตั้งจุดตรวจ ความโปร่งใสและการประชาสัมพันธ์เรื่องการตั้งจุดตรวจ ซึ่งเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ควรคำนึงถึงด้วย